Projekt edukacyjny pt. „Misja szkoła”

Pod koniec miesiąca marca br. Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kleszczowie przystąpiła do projektu edukacyjnego pt.: „Misja szkoła”. Jest to projekt pomocowy realizowany przez tzw. Misję oblacką, która prowadzi w tzw. krajach III-go świata sieć placówek oświatowych obejmujących swoim zasięgiem dzieci zagrożone i dotknięte ubóstwem, niewolnictwem i wykluczeniem społecznym.

Przystąpienie naszej szkoły do projektu konkretyzuje się na dobrowolnej zbiórce pieniędzy przeznaczonych na opłacenie wybranemu dziecku minimum rocznej nauki w szkole. Przewidziana pomoc finansowa w wysokości 130-140 euro rocznie wystarcza na opłacenie szkoły, zakup mundurka, podręczników i przyborów szkolnych oraz ciepłego posiłku w ciągu dnia nauki.

Sam pomysł wraz z ideą pomocy swoim rówieśnikom marzącym o systematycznej nauce w wybranej szkole, został podczas zajęć lekcyjnych przedstawiony i niemal entuzjastycznie zaakceptowany przez uczniów jednej z klas VI. Z czasem do akcji charytatywnej chcieli się przyłączyć także inni uczniowie, w wyniku czego, decyzją Rady Pedagogicznej, nasza szkoła przystąpiła do ww. projektu.

Pierwszym dzieckiem, które zostało objęte działaniami pomocowymi realizowanymi przez naszych uczniów jest Sweetme Pohlong, 13-letnia uczennica siódmej klasy szkoły w Lokhipur (Bangladesz). Pochodzi ona z wielodzietnej i ubogiej rodziny chrześcijańskiej, której nie jest stać na opłacenie nauki dziecka. Jej zaangażowanie i dobre wyniki w nauce poświadczone świadectwem szkolnym zdają się potwierdzać zasadność dotychczasowych działań pomocowych, które przeciwdziałają skutkom wykluczenia społecznego. Jak przekonują sami opiekunowie i koordynatorzy projektu, pomoc w tym kraju jest szczególnie potrzebna z powodu nagminnego wyzysku pracowników, zaś ukończenie szkoły na poziomie gimnazjalnym jest gwarancją wydostania się z pracy na plantacjach herbaty oraz bezpiecznego startu w dorosłe życie.

Obecnie wielu z nas przeżywa oktawę uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, której zwieńczeniem będzie święto Miłosierdzia Bożego (28 kwietnia br.) Na chwilę obecną przewidzianym i całkowitym „kosztem adopcji” takiego dziecka jest 1 zł od każdego ucznia i uczennicy naszej społeczności szkolnej. Trudno przeliczyć tzw. siłę nabywczą 1 złotówki po wizycie w wybranym sklepie. Nie mniej jednak możemy ją ofiarować w dobrej sprawie świadcząc uczynek miłosierdzia. Kiedy będzie nas naprawdę wielu, wówczas wartość naszych „złotówkowych” wyrzeczeń może sprawić, że nie tylko jeden dzień, tydzień, czy miesiąc, ale cały rok dla kogoś okaże się wyjątkowym. To będzie wówczas także i Twoja zasługa. O swoich nadziejach z tym związanych można 2 razy w roku napisać do naszej podopiecznej, która także posługuje się j. angielskim.Rok szkolny w Bangladeszu rozpoczyna się w miesiącu styczniu.

Drugim dzieckiem adopcyjnym, które zostało objęte działaniami pomocowymi realizowanymi tym razem przez pracowników naszej szkoływ ramach ww. projektu, jest 6-letni Sibi Selvaraj – uczeń Szkoły Podstawowej w Ramanakkapeta (Indie). Jest to chłopiec, którego rodziców nie jest stać na opłacenie nauki dziecka, dlatego zostało zgłoszone do projektu misyjnego.

System kastowy w Indiach nie pozwala na zmianę sposobu życia i sprzyja wykluczeniu społecznemu, dlatego wiele dzieci zwykle nie ma szans, aby bez pomocy z zewnątrz ukończyły jakąkolwiek szkołę czy miały zapewnioną opiekę medyczną. W tym przypadku roczny koszt utrzymania ucznia w szkole to 140 euro (130 euro to koszt nauki + 10 euro opłaty administracyjne, w tym koszt korespondencji dziecka z tzw. rodzicem adopcyjnym). Suma ta wystarczy na opłacenie szkoły, zakup przyborów, mundurka, leków oraz ciepłego posiłku w ciągu dnia.

Oba projekty pomocowe zyskały aprobatę Rady Pedagogicznej oraz osób bezpośrednio w nie zaangażowanych. Do współpracy w ramach ww. projektów prospołecznych zaproszeni są wszyscy uczniowie oraz pracownicy Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie. Każdy może włączyć się w jedno lub oba działania charytatywne.

Wierzących i praktykujących chrześcijan zapraszam do osobistej modlitwy w intencji ww. dzieci oraz o powodzenie i dobre owoce podjętego programu pomocowego.

W przypadku braku możliwości dalszego finansowania nauki dziecka, zostaną oni poddani pod opiekę innych rodziców adopcyjnych, którzy zapewnią im możliwość kontynuowania procesu edukacyjnego.

Osobą koordynującą projekt pomocowy, która dokonuje wszelkich formalności wynikających z zawartych umów adopcyjnych jest p. Mariusz Mieszała.

Dołożymy wszelkich starań, aby Twoja dobrowolna ofiara pieniężna (jednorazowa lub częstsza, w zależności od chęci i możliwości) była mądrze i skutecznie wykorzystana.

Więcej informacji można znaleźć na: https://misyjne.pl/misja-szkola

Nauczyciele SP

Komentarze są wyłączone.