Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • Brak narzędzi kontaktowych (tłumacz migowy online),
 • Niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,

Wyłączenia

Brak

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz narzędzi weryfikacji dostępności.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Kątny.
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 447313346

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie
 • Adres: Ul. Szkolna 4, 97-410 Kleszczów
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 447313346

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie ma siedzibę przy ul. Szkolnej 4, 97 – 410 Kleszczów w Kleszczowie.
Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Szkolnej. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
Aby dostać się do budynku, należy pokonać jedną furtkę, następnie 4 stopnie, drzwi wejściowe – otwierane ręcznie. Do udzielenia informacji przy wejściu głównym są dozorcy. Budynek szkoły jest monitorowany. Obejmuje wejście główne, teren wokół szkoły oraz korytarze szkolne, toalety.
Budynek składa się z dwóch części (część stara szkoły i część nowa szkoły). Obie części są połączone holem. Główne wejście do szkoły mieści się w holu. Aby dostać się na nową część szkoły z holu należy pokonać 7 schodów i wejść przez przeszklone drzwi. Aby dostać się na I piętro z nowej część szkoły należy pokonać 22 stopnie. Tyle samo stopni należy pokonać wchodząc na II piętro. Budynek nie posiada windy, ale posiada podjazd dla niepełnosprawnych znajdujący się przy głównym wejściu.
Część stara szkoły to parter i wejście na I piętro. Wchodząc na pierwsze piętro należy pokonać 20 schodów.
Od ulicy Tylnej znajduje się parking. Z parkingu może skorzystać około 6 pojazdów.
Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Brak