Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie www.spkleszczow.pl.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
1. Niektóre publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
2. Brak narzędzi kontaktowych (tłumacz migowy online) – zapewnia się dostęp alternatywny zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
3. Niektóre filmy nie posiadają napisów oraz tłumaczenia na język migowy dla osób głuchoniemych.
4. Mapy są wyłączone z ustawowego obowiązku zapewniania dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności dla wersji kontrastowej.
Raport z wynikami przeglądu dostępności bez wersji kontrastowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Kątny.
  • E-mail: [email protected]
  • Telefon: 447313346

Procedury wnioskowe oraz skargowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie ma siedzibę przy ul. Szkolnej 4, 97 – 410 Kleszczów w Kleszczowie. Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Szkolnej. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

Aby dostać się do budynku, należy pokonać jedną furtkę, następnie 4 stopnie, drzwi wejściowe – otwierane ręcznie. Do udzielenia informacji przy wejściu głównym są dozorcy. Budynek szkoły jest monitorowany. Obejmuje wejście główne, teren wokół szkoły oraz korytarze szkolne, toalety.

Budynek składa się z dwóch części (część stara szkoły i część nowa szkoły).
Obie części są połączone holem. Główne wejście do szkoły mieści się w holu. Aby dostać się na nową część szkoły z holu należy pokonać 7 schodów i wejść przez przeszklone drzwi. Aby dostać się na I piętro z nowej część szkoły należy pokonać 22 stopnie. Tyle samo stopni należy pokonać wchodząc na II piętro.

Budynek nie posiada windy, ale posiada podjazd dla niepełnosprawnych znajdujący się przy głównym wejściu. Część stara szkoły to parter i wejście na I piętro. Wchodząc na pierwsze piętro należy pokonać 20 schodów.

Od ulicy Tylnej znajduje się parking. Z parkingu może skorzystać około 6 pojazdów.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu – procedura oraz szczegóły są dostępne na podstronie:
Informacja dla osób głuchych i głuchoniemych.

Aplikacje mobilne

Brak