Jestem, myślę, czuję -wyraź siebie i zgarnij nagrody!

W związku z obchodami światowego Tygodnia Mózgu 15-21 marca 2021 r., zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie plastycznym Tygodnia Mózgu, pt: „Mój mózg, myślę, jestem, czuję”. Koordynatorem konkursu w naszej szkole jest zespół terapeutyczny.

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

  • klasa I-IV
  • klasa V-VIII

2. Prace konkursowe powinny zostać wykonane dowolną techniką, np. farby, kredki, wycinanka, kolaż itp. i ilustrować koncepcję hasła „Mój mózg: jestem, myślę, czuję”.

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami indywidualnymi oraz własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.

4. Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę plastyczną.

5. Praca plastyczna winna być opisana wg poniższego wzoru:

Imię, nazwisko uczestnika konkursu:
Wiek:
Klasa:
Nazwa i adres szkoły:

6. Wraz z pracą niezbędne jest przesłanie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr. 1 do regulaminu konkursu.

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych konkursu.

8. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych uczestnika konkursu w zakresie związanym z organizacją i przebiegiem konkursu w odrębnym formularzu.

9. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.

10. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest dobrowolne i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego regulaminu.

11.Na konkurs można nadsyłać prace wykonane dowolną techniką plastyczną. Dopuszczalne jest przesłanie pracy w wersji elektronicznej (zdjęcie TIFF, JPEG), lub oryginały. Prace w postaci pliku TIFF, JPEG, w jakości nadającej się do wydruku, należy przesłać drogą elektroniczną na adres: [email protected] do dnia 20 marca 2021r. Natomiast oryginały prac można dostarczyć do szkoły w w/w terminie do sekretariatu lub na świetlicę.

12. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora. Kryteria oceny prac: -umiejętność doboru tematu pracy -jakość wykonania -oryginalność i pomysłowość -walory artystyczne.

13. Uczniowie, którzy chcą przystąpić do konkursu oraz uzyskać szczegółowe informacje mogą kontaktować się z p. D Płomińską na czacie w MS Teams.

Konkurs organizowany jest przez Fundację Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych i Instytut Nenckiego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

Zespół Terapeutyczny