Konkurs historyczno-fotograficzny

Regulamin konkursu historyczno-fotograficznego: ”Cudze chwalicie, swego nie znacie… ”

Rozdział I – Postanowienie ogólne

 1. Nazwa konkursu: „Cudze chwalicie, swego nie znacie…”
 2. Dane organizatora: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie.
 3. Cele konkursu:
  – zainteresowanie młodego pokolenia historią regionu,
  – pokazanie zabytków architektonicznych regionu,
  – motywowanie uczniów do rozwijania zainteresowań i pasji.
 4. Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie.

Rozdział II – Zasady konkursu. Nagrody

 1. Deklarację przystąpienia do konkursu należy zgłosić nauczycielowi historii.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas V – VIII Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie.
 3. Wymagania dotyczące prac konkursowych:
  – forma – kolorowa fotografia formatu A4 przedstawiająca zabytek historyczny znajdujący się na terenie województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy, czyli byłego województwa piotrkowskiego (wg podziału administracyjnego z lat 1975-1998),
  – zdjęcie wykonane samodzielnie – oryginalne (prace skopiowane nie będą oceniane),
  – opis zabytku pokazanego na fotografii (ze szczególnym uwzględnieniem nazwy obiektu; miejsca, w którym obiekt się znajduje), wykonany pismem drukowanym (maksymalnie ½ strony formatu A4).
 4. Konkurs trwa od 25 października 2021 r. – 30 listopada 2021 r.
 5. Prace konkursowe w podpisanych i zaklejonych kopertach należy składać do Pani Renaty Skalskiej do dnia 01 grudnia 2021 r. – pokój nauczycielski. Na kopercie należy umieścić nazwę konkursu oraz imię i nazwisko uczestnika oraz klasę.
 6. Rozstrzygnięcia konkursu dokona komisja powołana przez Dyrektora szkoły.
 7. Komisja konkursowa oceniać będzie przede wszystkim:
  – pomysłowość i oryginalność w doborze fotografowanych obiektów,
  – czytelność i prostotę opisu przedstawionego obiektu,
  – estetykę i jakość wykonania.
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 grudnia 2021 r.
 9. Dla zwycięzców przewidziano nagrody książkowe oraz oceny z historii zgodnie z zasadami oceniania.
 10. Organizator zastrzega sobie wykorzystanie prac konkursowych do  zaprezentowania ich na wystawie szkolnej pod tym samym tytułem, co konkurs.