Konkurs plastyczny

 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
 
„Projekt okładki publikacji z okazji 20-lecie nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie”

Konkurs plastyczny realizowany jest w ramach „Działań związanych z obchodami 20-lecie nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie”.

1. ORGANIZATOR 
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 


 2. CELE KONKURSU

 • zachęcenie dzieci do czytania książek
 • popularyzacja obchodów 20-lecia SP im. Janusza Korczaka w Kleszczowie
 • uczczenie pamięci Janusza Korczaka
 • promocja szkoły w środowisku lokalnym
 • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci


3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-IV i V-VIII szkoły podstawowej
 • każdy uczestnik nadesłać może jedną pracę, organizator nie przyjmuje prac zbiorowych
 • prace muszą być wykonane samodzielnie, projekt nie może być kopią okładek książek oraz zawartych w nich ilustracji
 • do każdej pracy należy dołączyć na odwrocie metryczkę, która ma zawierać: imię i nazwisko, wiek oraz klasę uczestnika, nazwę i adres szkoły
 • nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu
 • organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystania, przetwarzania i publikowania prac konkursowych
 • złożenie prac jest równoznaczne z akceptacja warunków regulaminu


4. ZADANIE KONKURSOWE
Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu frontowej strony okładki do  nowo powstałej publikacji związanej z obchodami XX rocznicy nadania szkole im. Janusza Korczaka.
Ważne jest, aby autor zawarł w pracy  własną wizję okładki.

5. FORMA PRACY

 • format pracy – A4
 • proponowane techniki: pastele, farba plakatowa, tusz kolorowy, ołówek, pisak, kredki

6. TERMIN DOSTARCZANIA PRAC
Termin dostarczania prac upływa dnia 20 grudnia 2021 r. Prace konkursowe należy złożyć osobiście do Pani Anny Wysockiej(edukacja wczesnoszkolna) lub Pani Urszuli Brześcińskiej( sala 003 szatnia)

7. KOMISJA KONKURSOWA
Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami:

 • sposób ujęcia tematu
 • walory artystyczne
 • oryginalność projektu
 • kompozycja
 • własna interpretacja 


8. FINAŁ KONKURSU
Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w styczniu 2022 roku na apelu szkolnym. O szczegółach uroczystości i dokładnej dacie organizatorzy poinformują laureatów i ich opiekunów osobiście. Prace uczestników będzie  można obejrzeć na zorganizowanej wystawie pokonkursowej. 
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej szkoły. Na laureatów konkursu czekają nagrody!

Prawa autorskie: Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora konkursu i nie będą odsyłane. Zgłaszając pracę na konkurs ich autorzy bezpłatnie przenoszą na organizatora prawa autorskie zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie i powielanie nadesłanych prac. Informacje dotyczące uczestników konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, są objęte tajemnicą i będą wykorzystywane tylko w sposób określony w niniejszym regulaminie.

Organizatorzy