Nabór do klas pierwszych

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020:

  • Dokumenty rekrutacyjne należy  dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie od 1 marca do  29 marca 2019 r.
  • Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, przyjmowane są z urzędu, na podstawie pisemnie wypełnionej karty zgłoszenia przez rodzica, bądź prawnego opiekuna.
  • Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej szkoły, bądź bezpośrednio w placówce od dnia 1 marca 2019 r.
  • Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, mogą być przyjęci do klasy pierwszej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła będzie dysponowała  wolnymi miejscami.
  • Postępowanie   rekrutacyjne   prowadzone   jest   na   wniosek   rodzica   (prawnego opiekuna) dziecka; wniosek można pobrać ze strony internetowej szkoły, bądź bezpośrednio w placówce od dnia 1 marca 2019 r.
  • Zapisy kandydatów do  klasy I odbywają się codziennie  od poniedziałku do  piątku w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 do 15.30.
  • KARTY ZGŁOSZENIAWNIOSKI można pobrać ze strony internetowej szkoły www.spkleszczow.pl  bądź bezpośrednio z placówki szkoły (sekretariat szkoły)

Terminy obowiązujące podczas rekrutacji do klasy I

Komentarze są wyłączone.