NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI

Nauka języka obcego jest procesem złożonym i długotrwałym, a częste obcowanie z językiem jest niezwykle korzystne dla ucznia i jego rozwoju.

Mając na względzie stworzenie uczniom możliwości lepszego i bardziej skutecznego rozwijania umiejętności lingwistycznych poprzez częstszy kontakt z językiem angielskim na zajęciach w szkole, nauczanie języka angielskiego w naszej szkole prowadzone jest w oparciu o program nauczania przewidziany do realizacji w wymiarze czterech godzin tygodniowo.  Realizacja takiego programu, może odbywać się w związku z prowadzonymi w każdej klasie zajęciami koła języka angielskiego, które są obowiązkowe dla każdego ucznia oraz pozwalają na bardziej gruntowne i szczegółowe poznanie struktur gramatycznych prezentowanych w szkole podstawowej (np. przez dodatkowe ćwiczenia gramatyczne), na rozszerzenie w zakresu słownictwa oraz poprzez zwiększona liczbę ćwiczeń komunikacyjnych na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Realizacja tego programu rokrocznie zostaje poddana ewaluacji. Na podstawie jej wyników oraz rezultatów uzyskiwanych przez uczniów podczas sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego, możemy stwierdzić, że program ten pozostaje w zgodzie z oczekiwaniami zarówno jego bezpośrednich odbiorców tj. uczniów jak i ich rodziców oraz przyczynia się do wzrostu efektywności nauczania języka angielskiego.

Komentarze są wyłączone.