Oferta pracy na stanowisku dozorcy

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie ogłasza rekrutację na stanowisko dozorcy (na zastępstwo)

Warunki pracy:
• okres zatrudnienia: od dnia 01 kwietnia 2022 r. na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
• miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie,
• wymiar czasu pracy: pełny etat
• godziny pracy: wg grafiku (rozliczenie miesięczne)
• przewidywane wynagrodzenie: minimalne wynagrodzenie krajowe

Wymagania:
• wykształcenie minimum zawodowe,
• doskonała organizacja pracy,
• obowiązkowość, odpowiedzialność, terminowość,
• samodzielność w wykonywaniu obowiązków oraz umiejętność współpracy z innymi pracownikami.
• mile widziane: umiejętność obsługi komputera

Obowiązki:

 1. Dozór terenu należącego do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie.
 2. Dbałość o stan techniczny powierzonego sprzętu oraz wyposażenia będącego własnością szkoły.
 3. Zabezpieczenie mienia przed kradzieżą.
 4. Utrzymanie w należytym porządku i czystości terenu.
 5. Dbanie o wizerunek i dobre imię szkoły oraz zachowanie tajemnicy służbowej.
 6. Wykonywanie innych czynności niż wymienione w niniejszym zakresie, zlecone przez dyrektora.

  Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1)
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
  • oświadczenia o zapoznaniu z klauzulą informacyjną i zgoda na przetwarzanie danych osobowych załącznik nr 3 do niniejszej oferty.
  Klauzula informacyjna: treść w załączniku nr 2 niniejszej oferty
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia oferty, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
  Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie, 97-410 Kleszczów ul. Szkolna 4, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected]ów.pl, w terminie do dnia 25.03.2022 r. do godziny 10.00
  O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.