Rekrutacja do klas pierwszych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie informuje, że od  1 marca 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2024/2025 .                     

Rekrutacja dla kandydatów z obwodu 

Dzieci zamieszkujące w obwodzie Szkoły Podstawowej przyjmuje się do klas I bez żadnych warunków na podstawie karty zgłoszenia.

Zgłoszenie należy wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 29 marca 2024 r.

Obwód Szkoły Podstawowej w Kleszczowie: Antoniówka, Będków, Biłgoraj, Dębina, Kamień, Kleszczów, Kocielizna, Łuszczanowice, Kolonia -Łuszczanowice, Rogowiec, Żłobnica.

Rekrutacja dla kandydatów spoza obwodu 

Dzieci zamieszkujące poza obwodem szkoły przyjmuje się wyłącznie w przypadku wolnych miejsc, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W tym celu należy złożyć w sekretariacie szkoły wniosek o przyjęcie do  klasy I do dnia 29 marca 2024 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych z terenu Gminy Kleszczów:

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych

1 marca 2024r. – 29 marca 2024r. –  Złożenie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do  szkoły  podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym. 

2 kwietnia 2024r. – 12 kwietnia 2024r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń/wniosków o przyjęcie do  szkoły podstawowej i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym.

15 kwietnia 2024r.  godz. 1500  – Podanie do  publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych.

16 kwietnia 2024r.  – 25 kwietnia 2024r. – Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci  pisemnego oświadczenia.

26 kwietnia 2024r. godz. 1500 – Podanie do  publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 29 kwietnia 2024r.  – w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do  komisji  rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Uzasadnienie  sporządza się w terminie 5 dni od złożenia wniosku. W terminie 7 dni  od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do  dyrektora szkoły  odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor szkoły  rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od otrzymania w formie pisemnej.  Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do  sądu administracyjnego. 

Postępowanie uzupełniające do  klas pierwszych szkół podstawowych

Postępowanie uzupełniające przeprowadza się jeżeli  po  przeprowadzeniu  postępowania rekrutacyjnego  szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Informacja taka zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

2 maja 2024r. – 16 maja 2024r. – Złożenie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

17 maja 2024r. – 22 maja 2024r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcia do  szkoły podstawowej i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.

23 maja 2024r. godz. 1500 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych.

24 maja 2024r. – 29 maja 2024r. – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia pisemnego oświadczenia.

31 maja 2024r. godz. 1500 – Podanie do  publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych

Zapisy kandydatów do  klasy I odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 do 15.30.