Rekrutacja do klas pierwszych

Terminy obowiązujące podczas rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie na rok  szkolny 2021/2022

 1. Nabór kandydatów do szkoły odbywa się w formie pisemnej.
 2. Terminarz rekrutacji:

Postępowanie rekrutacyjne do  klas pierwszych

 • 01.03.2021r.  – 31.03.2021r.–  złożenie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do  szkoły  podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym; 
 • 01.04.2021r. – 09.04.2021r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń/wniosków  o przyjęcie do  szkoły podstawowej i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym;
 • 12.04.2021r.  godz. 1500  – podanie do  publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych;
 • 13.04.2021r.  – 23.04.2021r. – potwierdzanie przez rodzica kandydata  woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
 • 26.04.2021r. godz. 1500 – podanie do  publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych;

Procedura odwoławcza

 • od 26.04.2021r.  – w   terminie 7  dni  od dnia opublikowania list dzieci  przyjętych  i  nieprzyjętych rodzic może wystąpić do  komisji  rekrutacyjnej z wnioskiem o  sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Uzasadnienie  sporządza się w terminie 5 dni od złożenia wniosku. W terminie 7 dni  od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do  dyrektora szkoły  odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor szkoły  rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od otrzymania w formie pisemnej.  Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do  sądu administracyjnego.  

Postępowanie uzupełniające do  klas pierwszych szkół podstawowych

Postępowanie uzupełniające przeprowadza się jeżeli  po  przeprowadzeniu  postępowania rekrutacyjnego  szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Informacja taka zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły  oraz na tablicy  ogłoszeń.

 • 4 maja 2021r. –  14 maja 2021r. – Złożenie zgłoszenia /  wniosku o przyjęcie do  szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • 17 – 21 maja 2021r. – weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcia do  szkoły podstawowej i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • 24 maja 2021r. godz. 15 00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych
 • 25 maja 2021r. –  28 maja 2021r. – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia pisemnego oświadczenia
 • 31 maja 2021r. godz. 1500 – podanie do  publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do  pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

Lp.KryteriumLiczba punktów
1.Rodzeństwo  kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza do Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie.6
2.Kandydat, który uczęszczał do przedszkola mającego swoją siedzibę na terenie Gminy Kleszczów 4
3.Wielodzietność rodziny kandydata3
4.Miejsce pracy co  najmniej jednego  z rodziców znajduje się na terenie Gminy Kleszczów2
5.Na terenie Gminy Kleszczów zamieszkują krewni kandydata, w szczególności  babcia, dziadek wspierający  rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki1

3. W postępowaniu rekrutacyjnym  punkty ulegają sumowaniu. Kandydaci przyjmowani są od największej liczby punktów, aż do wyczerpania wolnych miejsc.

4. Wymagane dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów:

 • potwierdzenie dyrektora  szkoły  na podstawie dokumentacji  szkoły;
 • zaświadczenie dyrektora przedszkola;
 • oświadczenie rodzica o  wielodzietności rodziny, w której wychowuje się kandydat;
 • zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu  rodzica kandydata;
 • oświadczenie rodzica o zamieszkaniu w obwodzie szkoły  krewnych kandydata wspierających rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki;

Zapisy kandydatów do  klasy I odbywają się codziennie  od poniedziałku do  piątku  w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 do 15.30.

KARTY ZGŁOSZENIAWNIOSKI można pobrać ze strony internetowej szkoły www.spkleszczow.pl bądź bezpośrednio z placówki szkoły (sekretariat) .