Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie informuje, że od dnia 1 marca 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja dla kandydatów z obwodu

 • Dzieci zamieszkujące w obwodzie Szkoły Podstawowej przyjmuje się do klas I bez żadnych warunków na podstawie karty zgłoszenia.
 • Zgłoszenie należy wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 31 marca 2023 r.

Rekrutacja dla kandydatów spoza obwodu

 • Dzieci zamieszkujące poza obwodem szkoły przyjmuje się wyłącznie w przypadku wolnych miejsc, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 • W tym celu należy złożyć w sekretariacie szkoły wniosek o przyjęcie do szkoły do dnia 31 marca 2023r.

WAŻNE TERMINY:
Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych

 • 1 marca 2023r. – 31 marca 2023r.– Złożenie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 1 kwietnia 2023r. – 12 kwietnia 2023r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń/wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 13 kwietnia 2023r. godz. 1500 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • 14 kwietnia 2023r. – 26 kwietnia 2023r. – Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 • 27 kwietnia 2023r. godz. 1500 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych z terenu Gminy Kleszczów.

Terminy obowiązujące podczas rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie na rok szkolny 2023/2024

Nabór kandydatów do szkoły odbywa się w formie pisemnej.

Terminarz rekrutacji:

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych

 • 1 marca 2023r. – 31 marca 2023r.– Złożenie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 1 kwietnia 2023r. – 12 kwietnia 2023r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń/wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 13 kwietnia 2023r. godz. 1500 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • 14 kwietnia 2023r. – 26 kwietnia 2023r. – Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 • 27 kwietnia 2023r. godz. 1500 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza
od 27 kwietnia 2023r. – w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od złożenia wniosku. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od otrzymania w formie pisemnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Postępowanie uzupełniające do klas pierwszych szkół podstawowych

 • Postępowanie uzupełniające przeprowadza się jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Informacja taka zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.
 • 4 maja 2023r. – 16 maja 2023r. – Złożenie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 17 maja 2023r. – 23 maja 2023r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcia do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 24 maja 2023r. godz. 1500 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • 25 maja 2023r. – 30 maja 2023r. – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia pisemnego oświadczenia.
 • 31 maja 2023r. godz. 1500 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

Lp.KryteriumLiczba punktów
1.Rodzeństwo  kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie.  6
2.Kandydat, który uczęszczał do przedszkola mającego swoją siedzibę na terenie Gminy Kleszczów.   4
3.Wielodzietność rodziny kandydata.  3
4.Miejsce pracy co  najmniej jednego  z rodziców znajduje się na terenie Gminy Kleszczów.  2
5.Na terenie Gminy Kleszczów zamieszkują krewni kandydata, w szczególności  babcia, dziadek wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki.  1

W postępowaniu rekrutacyjnym punkty ulegają sumowaniu. Kandydaci przyjmowani są od największej liczby punktów, aż do wyczerpania wolnych miejsc.

Wymagane dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów:

 • potwierdzenie dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji szkoły;
 • zaświadczenie dyrektora przedszkola;
 • oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny, w której wychowuje się kandydat;
 • zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu rodzica kandydata;
 • oświadczenie rodzica o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata wspierających rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki;

Zapisy kandydatów do klasy I odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 do 15.30.