REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie  informuje, iż po przeprowadzeniu rekrutacji dysponuje 2 wolnymi miejscami do klasy I na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja dla kandydatów z obwodu szkoły. Obwód Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie obejmuje następujące miejscowości: Antoniówka, Będków, Biłgoraj, Dębina, Kamień, Kleszczów, Kocielizna, Łuszczanowice-Kolonia, Łuszczanowice

Rekrutacja dla kandydatów spoza obwodu 

Dzieci zamieszkujące poza obwodem szkoły przyjmuje się wyłącznie w przypadku wolnych miejsc, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W tym celu należy złożyć w sekretariacie szkoły wniosek  o przyjęcie do  szkoły do dnia 16 maja 2023 r.

WAŻNE TERMINY:

Postępowanie uzupełniające rekrutacyjne do  klas pierwszych    

4 maja 2023r. –  16 maja 2023r. – Złożenie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do  szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

17 maja 2023r. – 23 maja 2023r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcia do  szkoły podstawowej i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.

24 maja 2023r. godz. 1500 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych.

25 maja 2023r. –  30 maja 2023r. – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia pisemnego oświadczenia.

31 maja 2023r. godz. 1500 – Podanie do  publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych

W postępowaniu uzupełniającym rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do  pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

Lp.KryteriumLiczba punktów
1.Rodzeństwo  kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie.  6
2.Kandydat, który uczęszczał do przedszkola mającego swoją siedzibę na terenie Gminy Kleszczów.   4
3.Wielodzietność rodziny kandydata.  3
4.Miejsce pracy co  najmniej jednego  z rodziców znajduje się na terenie Gminy Kleszczów.  2
5.Na terenie Gminy Kleszczów zamieszkują krewni kandydata, w szczególności  babcia, dziadek wspierający  rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki.  1
  1. W postępowaniu uzupełniającym rekrutacyjnym  punkty ulegają sumowaniu. Kandydaci przyjmowani są od największej liczby punktów, aż do wyczerpania wolnych miejsc.

2. Wymagane dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów:

  • potwierdzenie dyrektora  szkoły  na podstawie dokumentacji  szkoły;
  • zaświadczenie dyrektora przedszkola;
  • oświadczenie rodzica o  wielodzietności rodziny, w której wychowuje się kandydat;
  • zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu  rodzica kandydata;
  • oświadczenie rodzica o zamieszkaniu w obwodzie szkoły  krewnych kandydata wspierających rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki;

Zapisy kandydatów do  klasy I odbywają się codziennie  od poniedziałku do piątku w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 do 15.30.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!