Sprawozdanie z obchodów Dnia Zdrowia Psychicznego

10 października 2021r. obchodzimy w Polsce i na świecie Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. W dobie pandemii ten temat wydaje się wyjątkowo aktualny i niezbędny do poruszenia wśród dzieci i młodzieży. W związku z powyższym Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie podjęła szereg działań mających na celu promowanie profilaktyki zdrowia psychicznego oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach, gdy zaczynamy odczuwać problemy natury psychicznej. Inicjatywy realizowano na przełomie września i października na terenie całej szkoły.

Jednym z pierwszych działań były zajęcia o charakterze warsztatowym, które we wszystkich klasach 1-8 przeprowadziły psycholog i pedagog szkolny. Celem lekcji było nie tylko wyposażenie uczniów w wiedzę na temat sposobów dbania o zdrowie psychiczne czy postępowanie w sytuacjach pojawiających się już dolegliwości o charakterze emocjonalnym, ale również reintegracja zespołów klasowych po okresie izolacji, praca nad odbudowaniem relacji.  

Kolejnym przedsięwzięciem były warsztaty prowadzone przez Małopolskie Centrum Profilaktyki w Krakowie na temat zachowań autodestrukcyjnych. Zajęciami tymi objęto uczniów klas 7-8, którzy podczas 45 minutowego spotkania z trenerem mieli okazję dowiedzieć się czym są zachowania autodestrukcyjne, w jaki sposobu i gdzie szukać pomocy w przypadku ich wystąpienia.

Dla uczniów młodszych klas 4-6 zaplanowano spektakl profilaktyczny pt. „Czas próby” realizowany przez Teatr Kurtyna z Krakowa. Dotyczył on kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym w kontekście izolacji wywołanej pandemią. Główne zagadnienia poruszone podczas przedstawienia to: niebezpieczeństwo używania narkotyków, alkoholu oraz dopalaczy, wpływ grupy rówieśniczej na zachowania innych nastolatków, uleganie modzie, obowiązującym trendom, co ma niekorzystny wpływ na psychikę młodego człowieka,  nieumiejętność podejmowania racjonalnych decyzji w wieku dorastania, niedojrzałość emocjonalna, nierozwinięta w pełni wyobraźnia, a co za tym idzie brak umiejętności przewidywania konsekwencji podejmowanych decyzji.

Należy wspomnieć, iż szkoła podjęła działania mające na celu szerzenie opisywanej tematyki wśród rodziców. W tym celu pedagog szkolny opracowała plakat na temat Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, który został opublikowany na stronie internetowej szkoły. Na grafice zamieszczono informacje nie tylko o tym czym jest zdrowie psychiczne, wskazano również konkretne instytucje, osoby, do których należy zwrócić się z prośbą                            o pomoc. Ponadto na miesiąc listopad zaplanowano prelekcję dla rodziców na temat depresji wśród dzieci i młodzieży, która odbędzie się podczas zebrania ogólnego.

Uzupełnieniem opisanych powyżej działań była dekoracja znajdująca się na tablicy ściennej na I piętrze autorstwa nauczyciela współorganizującego p. K. Jabłońskiej.