SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UDZIAŁU W PROGRAMIE RZĄDOWYM „AKTYWNA TABLICA”

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie przystąpiła w roku szkolnym 2021/2022 do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica”.

W ramach udzielonego wsparcia finansowego zakupiono następujące pomoce dydaktyczne:

 • MatŚwiat Pro. Zestaw. Materiał edukacyjny,
 • Logopedia Pro. Pakiet Platinum,
 • Spektrum Autyzmu Pro. Poziom 2. Materiał edukacyjny,
 • Spektrum Autyzmu Pro. Materiał edukacyjny,
 • Dysleksja Pro. Zestaw. Materiał edukacyjny,
 • Wspomaganie rozwoju Pro. Zestaw. Materiał edukacyjny,
 • Przyroda SP Lekcjoteka. Materiał edukacyjny,
 • Język polski SP Lekcjoteka. Materiał edukacyjny,
 • Historia SP Lekcjoteka. Materiał edukacyjny,
 • Matematyka SP Lekcjoteka. Materiał edukacyjny,
 • Uczeń na start. Materiał edukacyjny,
 • Śmiało do szkoły. Zestaw. Materiał edukacyjny,
 • Moc emocji. Zestaw. Materiał edukacyjny

oraz sprzęt:

 • mikrofon,
 • laptop Microsoft Surface Pro 7+,
 • urządzenie USB,
 • tablet Lenovo TAB M10,
 • tablet Lenovo V15 – ADA.

Wyżej wymienione oprogramowania i urządzenia wzbogaciły warsztat pracy szkolnych specjalistów, zwłaszcza w zakresie:

 • diagnozy i terapii logopedycznej,
 • rozwijania kompetencji matematycznych oraz diagnozy i terapii dyskalkulii,
 • wsparcia rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych i komunikacyjnych u dzieci ze spektrum autyzmu,
 • wspomagania umiejętności czytania i pisania, doskonalenia funkcji percepcyjno-motorycznych, kształtowania świadomości ortograficznej,
 • wspomagania stymulacji wielozmysłowej, wspierania wszechstronnego rozwoju ucznia,
 • rozpoznawania i zaspokajania potrzeb rozwojowych dzieci w zakresie ich emocji
  i funkcjonowania społecznego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” nauczyciele wzięli udział w technicznych szkoleniach z funkcji i obsługi zakupionych urządzeń i oprogramowania: wewnątrzszkolnych oraz on-line na platformie Vulcan: „Innowacyjne lekcje: Programy eduSensus z wykorzystaniem monitora interaktywnego”. Ponadto uczestniczyli w licznych szkoleniach i webinarach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu:

 • Wybrane narzędzia TIK do efektywnej pracy z uczniami ze SPE,
 • Organizacja PPP z wykorzystaniem skutecznych narzędzi do pracy online,
 • Organizacja zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem narzędzi TIK,
 • „Małe a cieszy” – przegląd drobnych, a użytecznych narzędzi elektronicznych wspierających tradycyjny proces nauczania,
 • „Aktywna Tablica” 2020 – 2024 – specjalne potrzeby edukacyjne,
 • Jak pracować z uczniami z ASD stacjonarnie i zdalnie na przykładzie Spektrum Autyzmu Pro,
 • Specjalne potrzeby edukacyjne w nauczaniu zdalnym. Terapia logopedyczna online.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli dotyczące stosowania TIK w pracy zapewniło Centrum Kompetencji Vulcan oraz wydawnictwo Nowa Era.

Jednym z pierwszych działań dotyczących wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania było zorganizowanie sieci współpracy nauczycieli. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie nawiązała współpracę ze:

 • Szkołą Podstawową nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie,
 • Szkołą Podstawową nr 3 im. Żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej w Bełchatowie,
 • Szkołą Podstawową nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie.

Szkolny e-koordynator – Agnieszka Pabich – Różycka wraz z zespołem uczestniczyli w spotkaniach w ramach sieci współpracy nauczycieli:

 • 28 lutego 2022 r. – na terenie SP w Kleszczowie,
 • 23 marca 2022 r. – za pośrednictwem platformy Microsoft Teams,
 • 25 kwietnia 2022 r. – również w formie on-line.

Podczas zebrań dyskutowano na temat organizacji pracy w ramach programu rządowego, wykorzystania narzędzi i programów – ich mocnych i słabych stron, rozwiązywano problemy, przedstawiano propozycje materiałów samokształceniowych, wymieniano się ciekawymi stronami internetowymi przydatnymi w codziennej pracy z uczniem, udzielano porad, wskazówek oraz wymieniano się scenariuszami zajęć otwartych. Komunikowano się za pomocą wspomnianej platformy Microsoft Teams, a także telefonicznie i poprzez pocztę elektroniczną. Informacje dotyczące programu, relacje z zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK i scenariusze zajęć zostały udostępnione na szkolnej stronie internetowej https://spkleszczow.pl/category/aktywna-tablica/ .

W Szkole Podstawowej w Kleszczowie przeprowadzono następujące lekcje otwarte:

 • 24 marca 2022 – „Gdy dorosnę chciałbym być…” Rozmawiamy o zawodach. Ćwiczenia podnoszące sprawność językową – w ramach terapii logopedycznej,
 • 25 maja 2022 – Rozwijamy myślenie logiczno – matematyczne i koncentrację uwagi –
  w ramach zajęć rewalidacyjnych,
 • 3 czerwca 2022 – „W głowie się nie mieści” – sytuacje i emocje dnia codziennego – zajęcia rewalidacyjne.
 • 7 czerwca 2022 – Bezpieczeństwo w Internecie – netykieta – zajęcia TUS.

Narzędzia TIK stosowano co najmniej 5 godzin w każdym tygodniu nauki na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, terapii pedagogicznej i psychologicznej.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie zrealizowała wszystkie zadania wynikające  z udziału w Programie „Aktywna tablica”, o których mowa w punktach 1-4 paragrafu 6 Rozporządzenia Rady Ministrów:

 • wskazana grupa nauczycieli uczestniczyła w szkoleniach z zakresu stosowania TIK
  w nauczaniu,
 • zorganizowano międzyszkolną sieć współpracy, w ramach jej: przeprowadzono spotkania, lekcje otwarte, dzielono się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami, scenariuszami
  i przykładami dobrych praktyk,
 • wyznaczono e-koordynatora i powołano nauczycielski zespół samokształceniowy,
 • wykorzystywano zakupiony sprzęt i programy na zajęciach terapeutycznych, zwłaszcza
  w pracy z dziećmi wykazującymi specjalne potrzeby edukacyjne.

W wysokim stopniu ocenia się wpływ stosowania TIK na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania oraz uczniów w proces uczenia się. Nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne w znaczący sposób wzbogaciły warsztat pracy pedagogów, rozwijały kreatywność oraz kompetencje cyfrowe. Podopieczni chętniej angażowali się na zajęciach, gdy wykorzystywano sprzęt TIK. W przypadku słabszych uczniów wzmacniała się ich koncentracja i motywacja do wykonywania ćwiczeń terapeutycznych. 

Barierą w realizacji programu był zróżnicowany poziom umiejętności uczniów i nauczycieli w pracy z wykorzystaniem monitora dotykowego. Niektóre zadania wymagały od obu stron poświęcenia większej niż zakładana ilość czasu, lecz w miarę pracy z nowoczesną technologią i nabieraniem doświadczenia oraz umiejętności w obsłudze sprzętu, praca stawała się coraz sprawniejsza i wydajniejsza.