Wychowanie do życia w rodzinie

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dziennik Ustaw 2017, poz. 117)  po raz pierwszy wychowaniem do życia w rodzinie zostali objęci uczniowie klasy IV szkoły podstawowej.

Cele kształcenia zawarte w podstawie programowej przedmiotu: wychowanie do życia w rodzinie:

I. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.
II. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie.
III. Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Pokonywanie trudności okresu dorastania.
IV. Kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby. Wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami. Poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie problemów.
V. Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie prenatalnym i postnatalnym oraz akceptacja własnej płciowości. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności. Umiejętność obrony własnej intymności   i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby.
VI. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Zorientowanie w zakresie i komponentach składowych postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa.
VII. Korzystanie ze środków przekazu, w tym z internetu, w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.

Nowa podstawa programowa wychowania do życia w rodzinie została podzielona na sześć działów tematycznych:
1. Rodzina.
2. Dojrzewanie.
3. Seksualność człowieka.
4. Życie jako fundamentalna wartość.
5. Płodność.
6. Postawy.

Przedmiot: Wychowanie do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie realizowany jest według następujących programów.

Klasa IV – program „Wędrując ku dorosłości” Teresy Król.
Integralne ujęcie seksualności (na takim opiera się program) uwzględnia rozwój adolescenta zarówno w aspekcie fizycznym, jak też psychicznym, emocjonalnym, społecznym i duchowym.
Tematyka zajęć dla klasy IV wynika z wymogów podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017 roku i dostosowana jest do możliwości percepcyjnych uczniów. Program zakłada także możliwość indywidualizacji procesu kształcenia. Dlatego w zestawie proponowanych zadań i ćwiczeń znajdą się propozycje o różnym stopniu trudności oraz bardziej i mniej czasochłonne.
Pierwsze lekcje oscylują wokół funkcji rodziny. Następne dotyczą przekazywania życia, anatomii i fizjologii układu rozrodczego kobiety i mężczyzny. Treści te są kompatybilne z zagadnieniami, które przewiduje również program przyrody do klasy IV.
Kolejne lekcje uwrażliwiają na prawo każdego człowieka do zachowania własnej intymności, a ostatnie  dotyczą koleżeństwa, zasad dobrego wychowania oraz korzystania z internetu.
Spiralny układ zagadnień daje szansę na dostosowanie ich do możliwości percepcyjnych uczniów, a także wskazań i oczekiwań rodziców. W starszych klasach te same kwestie będą poszerzane i uzupełniane.

Klasa VII – program „Wędrując ku dorosłości” Teresy Król.
Program ten koreluje z tematami podejmowanymi na lekcjach biologii. Dlatego na zajęciach wychowania do życia w rodzinie uwzględnia się zagadnienia z anatomii i fizjologii układu rozrodczego człowieka. Te wiadomości są uzupełnione o treści z zakresu psychologii i socjologii rodziny. Wskazuje się, że zagadnienia związane z płodnością wspomagają przygotowanie do rodzicielstwa, prenatalnej i postnatalnej.
Nie pominięto przy tym kwestii dotyczących szczególnej troski i pomocy świadczonej dzieciom chorym i niepełnosprawnym. W tym przypadku funkcja opiekuńcza rodziny jest nieodzowna.
O rodzinie, w której otrzymuje się wsparcie, uczeń dowiaduje się przy realizacji wielu innych zagadnień, np. w obrębie działu komunikacji, budowania relacji, uczuć, kształtowania postaw, tworzenia hierarchii wartości czy poszukiwania autorytetów.
Młodzi ludzie, wchodzący w dorosłość, swoim zachowaniem sprawiają niejednokrotnie problemy, które można zakwalifikować do autodestrukcyjnych. Stąd też wiele miejsca w programie klasy VII zajmują kwestie uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji psychoaktywnych. W okresie dojrzewania oprócz zmian fizycznych pojawiają się nowe pragnienia i uczucia. Pragnienie bliskości, czułości i miłości to nowe życiowe doświadczenia, które mogą być fascynujące, ale też mogą stać się przyczyną wielu kłopotów. Tej tematyce także poświęcone są zajęcia w klasie VII.

Klasa V i VI – program „W drodze ku dorosłości” Teresy Król.
Realizacja treści programowych i sposób prowadzenia zajęć (ćwiczenia, warsztaty, rozmowy kierowane) stwarzają okazję, by towarzyszyć uczniom – adolescentom w ich rozwoju. Dojrzewanie rodzi często niepokoje, obawy, konflikty z otoczeniem i trudne do zrozumienia stany emocjonalne. Dlatego też zajęcia zostały tak zaplanowane, aby uczeń miał możliwość zadawania pytań, dyskutowania i refleksji nad swoim rozwojem. Program uwzględnia rozwój adolescenta zarówno w aspekcie fizycznym, jak też psychicznym, emocjonalnym, społecznym i duchowym. Tematyka zajęć dla klas V i VI wynika z wymogów podstawy programowej i dostosowana jest do możliwości percepcyjnych uczniów. Program zakłada także możliwość indywidualizacji procesu kształcenia. Większość treści programowych wpisuje się w spiralny układ programu, co oznacza, że w klasie VI powraca się do wcześniej poznanych zagadnień, poszerzając i uzupełniając wiedzę na dany temat. Program realizuje treści dotyczące:

  • funkcji rodziny i ról rodzinnych,
  • zmian psychofizycznych adolescenta,
  • rozwoju człowieka i szacunku dla życia,
  • komunikacji w rodzinie i grupie rówieśniczej,
  • budowania relacji koleżeńskich i przyjacielskich,
  • współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN, część zajęć (po 5 godzin w każdej klasie) została zaplanowana z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Podział na grupy jednopłciowe stwarza możliwość otwarcia się na problemy i swobodne rozmowy .

Komentarze są wyłączone.