Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja elektroniczna do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

Terminy i działania krok po kroku:
22 kwietnia – 21 maja 2024r. godz.12.00

  • W systemie rekrutacji elektronicznej (www.lodzkie.edu.com.pl) zaloguj się za pomocą hasła i loginu otrzymanego w szkole podczas szkolenia.
  • Wypełnij wniosek poprzez uzupełnienie danych osobowych i ułożenie listy preferencji, a następnie go wydrukuj. Wniosek powinien być podpisany przez Ciebie i Twoich rodziców/opiekunów. (W przypadku podpisu elektronicznego nie musisz zanosić wersji drukowanej)
  • Możesz wybrać wszystkie profile z 3 szkoły z każdego miasta.
  • Dostarcz wniosek do szkoły pierwszego wyboru (szkoły do której najbardziej chcesz się dostać).

UWAGA!!! w przypadku szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe, sprawdzian kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej będzie przeprowadzony od 3 czerwca do 14 czerwca – sprawdzaj to na stronie szkoły ponadpodstawowej. 17 czerwca szkoły podadzą wyniki.

3 – 8 lipca 2024r. godz.15.00
Możesz dokonać zmian na liście preferencji. W takim przypadku ponownie logujesz się w systemie, drukujesz nowy wniosek i ponownie dostarczasz do szkoły pierwszego wyboru.

3 – 9 lipca 2024r. godz. 15.00
Zanieś do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty.

15 lipca 2024r. godz.12.00
Zaloguj się do systemu rekrutacji i sprawdź do której szkoły zostałeś zakwalifikowany.

15 lipca godz.12.00 – 18 lipca 2024r. godz.12.00
Zanieś oryginał świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły ponadpodstawowej do której zostałeś zakwalifikowany.
W przypadku nauki w Technikum lub Szkole Branżowej I Stopnia zanieś też zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

19 lipca 2024r. godz. 12.00
Szkoły Ponadpodstawowe podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Gdybyś miał pytania lub problem z wypełnieniem wniosku, zgłoś się do p. Moniki Piątczak.

Zasady rekrutacji, czyli za co mogę dostać punkty?

Egzamin ósmoklasisty – 100pkt.
Egzamin z języka polskiego – 35 pkt.
Egzamin z matematyki – 35 pkt.
Egzamin z języka angielskiego – 30 pkt.

Oceny z 4 przedmiotów wymienionych na świadectwie – 72 pkt.
Matematyka i język polski są brane pod uwagę w każdej klasie, każdej szkoły ponadpodstawowej.
Za ocenę celującą – 18 pkt.
Bardzo dobrą – 17 pkt.
Dobrą – 14 pkt.
Dostateczną – 8 pkt.
Dopuszczającą – 2 pkt.

Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.

Konkursy przedmiotowe, tematyczne, interdyscyplinarne, zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe – max. 18 pkt. (pełny wykaz punktowanych zawodów w Zarządzenie nr 124/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2022/2023, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.)

Aktywność społeczna, szczególnie wolontariat – 3 pkt

Opracowano na podstawie:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
  • Zarządzenie nr 7/2024 Łódzkiego Kuratoria Oświaty z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, do klas wstępnych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, w województwie łódzkim.