Szkoła Promująca Zdrowie

Logo szkoła promująca zdrowieKoncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i  Komisja Europejska.

Szkoła Promująca Zdrowie to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej –  nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i ich rodzice: podejmują starania,
aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak żyć zdrowiej i podejmują działania mające na celu tworzyć czyste środowisko. Istotą Szkoły Promującej Zdrowie jest całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole. Poprzez całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole rozumie się:

 • uwzględnienie pojęcia „zdrowie” w polityce i koncepcji szkoły,
 • tworzenia środowiska społecznego i fizycznego, które sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu,
 • ukierunkowanie edukacji zdrowotnej w szkole na uczestnictwo i rozwijanie kompetencji do działania,
 • budowanie skutecznych związków między szkołą i społecznością lokalną,
 • efektywne korzystanie ze świadczeń pracowników medycznych.

Upowszechnianie edukacji dla zdrowia w Szkołach Promujących zdrowie odbywa się w oparciu o cztery standardy, według których opisane zostały cele i procedury ich osiągania
w zakresie promowania zdrowia.

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli
  i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Są to standardy jakości pracy szkoły w zakresie promocji zdrowia. Standardy te spełniają dwie funkcje:

 • Wyznaczają główne kierunki pracy (cechy) Szkoły Promującej Zdrowie. Opisują one jej model oraz specyfikę wyróżniającą te szkoły od innych, które nie podjęły się tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie.
 • Stanowią punkt wyjścia do programowania ewaluacji Szkoły Promującej Zdrowie, czyli sprawdzania, w jakim stopniu szkoła zbliża się do poziomu, który można by uznać za „idealny”.

Program Szkoła promująca zdrowie jest projektem promocji zdrowia, a nie interwencyjnym i profilaktycznym, choć zawiera również elementy profilaktyki. Jest kolejną próbą wpisania zdrowia do programu szkoły, nowego rozumienia związków między zdrowiem a edukacją oraz polityki edukacyjnej z polityką zdrowotną. Esencją szkoły promującej zdrowie jest budowanie dialogu, który otwiera przed ludźmi nieskończenie wiele możliwości wzajemnego rozbudzania i pomnażania potencjału zdrowia.

Promocja zdrowia w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie to wszelkie działania podejmowane w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich członków społeczności szkolnej.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Rok szkolny 2020/2021

Rok szkolny 2021/2022