Przedmiotowe zasady oceniania

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Zasada wyliczania średniej ważonej

Kryteria wystawiania oceny po I półroczu oraz na koniec roku szkolnego

Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu przez nauczyciela oceny klasyfikacyjnej.

Ocenę roczną (przewidywaną i klasyfikacyjną) ustala nauczyciel zgodnie z algorytmem:

(średnia ważona z I półrocza + średnia ważona z II półrocza) / 2

Oceny przewidywane (semestralna i roczna) wynikają bezpośrednio z uzyskanych średnich ważonych. Po dniu poinformowania uczniów i rodziców – ocena może ulec zmianie zarówno w dół jak i w górę – w zależności od zmiany średniej ważonej.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz