Aktywna Tablica

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie przystąpiła w roku szkolnym 2021/2022 do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica”. Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy, wybranych przez placówkę zgodnie z jej potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Dzięki wsparciu finansowemu możliwy był zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii dla uczniów, zwłaszcza wykazujących specyficzne potrzeby edukacyjne. Szkolne gabinety specjalistów zostały wyposażone w tablety, laptopy, ekran dotykowy, a proces diagnostyczny
i terapeutyczny wzbogacony o programy multimedialne, m. in. do:

 • diagnozy i terapii logopedycznej,
 • rozwijania kompetencji matematycznych oraz diagnozy i terapii dyskalkulii,
 • wsparcia rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych i komunikacyjnych u dzieci ze spektrum autyzmu,
 • wspomagania umiejętności czytania i pisania, doskonalenia funkcji percepcyjno-motorycznych, kształtowania świadomości ortograficznej,
 • wspomagania stymulacji wielozmysłowej, wspierania wszechstronnego rozwoju ucznia,
 • rozpoznawania i zaspokajania potrzeb rozwojowych dzieci w zakresie ich emocji i funkcjonowania społecznego.

W ramach programu „Aktywna tablica” wyposażono również pracownie: polonistyczną, historyczną, matematyczną i przyrodniczą w narzędzia multimedialne, które łączą nowoczesne metody prezentacji zagadnień z interaktywnymi ćwiczeniami.

Przystępując do Programu „Aktywna Tablica” Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kleszczowie zobowiązała się m. in. do:

 • uczestniczenia wybranej grupy nauczycieli w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu,
 • stworzenia międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK, w tym: organizowania spotkań, przeprowadzenia lekcji otwartych, udostępniania opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk,
 • wyznaczenia szkolnego e – koordynatora i powołania nauczycielskich zespołów samokształceniowych,
 • wykorzystywania TIK na zajęciach, w wymiarze co najmniej 5 godzin w każdym tygodniu nauki,
 • przedstawienia organowi prowadzącemu szkołę sprawozdania z realizacji zadań, które wynikają z udziału w Programie.